Biedrības “Latvijas Brīvo farmaceitu apvienības” statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Brīvo farmaceitu apvienība” (turpmāk tekstā -Biedrība).
1.2. Biedrības nosaukuma saīsinājums ir „LBFA”.

2.nodaļa. Biedrības mērķi, uzdevumi un metodes.

2.1. Biedrības mērķi:
2.1.1. apvienot ekonomiski neatkarīgus un citus farmaceitus, kuriem prioritāte ir profesionālas, kvalitatīvas farmaceitiskās aprūpes nodrošināšana un pilnveidošana pacienta un sabiedrības interesēs;
2.1.2. nepieļaut, ka aptiekas īpašniekam pastāv tieša vai netieša personiska interese, kas tieši vai netieši ietekmē farmaceita rīcību un lēmumu, un traucē uzticēto pienākumu nesavtīgu īstenošanu tikai un vienīgi sabiedrības labā;
2.1.3. aizsargāt farmaceitu sociālās, ekonomiskās, saimnieciskās un profesionālās tiesības;
2.1.4. nepieļaut pārmērīgu konkurenci aptieku darbībā, kura var nelabvēlīgi ietekmēt pacientu un sabiedrības veselību;
2.1.5. aizstāvēt nacionālās intereses, dodot iespēju farmaceitisko izglītību ieguvušiem speciālistiem kļūt par aptieku vienīgajiem un patiesajiem īpašniekiem un veidot šajās aptiekās savas prakses vietas, lai veicinātu augsta profesionāla līmeņa farmaceitiskās aprūpes sniegšanu iedzīvotājiem.
2.2. Biedrības uzdevumi:
2.2.1. piedalīties sabiedrības veselības veicināšanā caur nesavtīgu un kvalitatīvu farmaceitisko aprūpi, veidojot dialogu starp valsts institūcijām, farmaceitiem un citiem medicīnas profesionāļiem;
2.2.2. piedalīties farmaceitisko aprūpi reglamentējošo normatīvo aktu projektu apspriešanā un priekšlikumu sniegšanā, realizējot tiesisko paļāvību iepriekš pieņemtajiem likumdošanas aktiem, kas regulē aptieku un farmaceitu profesionālo darbību, tādējādi ierobežojot iespējamo monopolstāvokļa veidošanos nākotnē;
2.2.3. iedzīvināt augstu un profesionāli neatkarīgu farmaceitiskās aprūpes standartu, kas vērsts uz sabiedrības interesēm;
2.2.4. stiprināt individuālas aptiekas, sniedzot juridiskas konsultācijas, izglītojot farmaceitus likumdošanas un profesionālos jautājumos;
2.2.5. nepieļaut veikt farmaceitisko aprūpi personām bez farmaceitiskās izglītības;
2.2.6. rūpēties par farmaceitu profesionālo ētiku, profesijas prestiža celšanu;
2.2.7. paust farmaceitu viedokli masu informācijas līdzekļos, tādējādi sekmējot farmaceitu apvienības mērķu īstenošanu;
2.2.8. nepieļaut apspiest sabiedrisko interešu proporcionalitātes principu.
2.3. Biedrības metodes:
2.3.1. sadarbība ar valsts institūcijām;
2.3.2. sadarbība ar citām nevalstiskām organizācijām;
2.3.3. sadarbība ar ārvalstu nevalstiskajām organizācijām, nodibinot nevalstisko organizāciju apvienību.
2.3.4. informācijas apmaiņa un dažādu sadarbības projektu izstrāde un realizācija.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Par Biedrības biedriem var kļūt:
4.1.1. farmaceiti un farmaceita asistenti,kas atbalsta Biedrības mērķus un uzdevumus;
4.1.2. Farmācijas studenti un medicīnas koledžu Farmācijas nodaļu audzēkņi, kas atbalsta Biedrības mērķus un uzdevumus;
4.2. Biedrības biedra kandidāts iesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pietiecēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā,taču ¬ ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu,ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam divu nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.6.1. Svītrots 07.02.2015.
4.6.2. Svītrots 07.02.2015.
4.6.3. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.6.4. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.6.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.8. Par Biedrības goda biedriem var kļūt personas,kam ir lieli nopelni farmācijā un kas veicinājuši Biedrības mērķu īstenošanu;
4.8.1.goda biedriem ir ir balstiesības un padomdevēja tiesības visos jautājumos un tie var piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos;
4.8.2.goda biedri ar savu aktīvu līdzdalību atbalsta Bēdrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
4.8.3.goda biedri piedalās Biedrības propagandā un popularizēšanā;
4.8.4.goda biedri ievēro Biedrības statūtus un pilda biedru sapulces un valdes lēmumus;
4.8.5.goda biedrus uzņem biedru sapulce ar balsu vairākumu.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedru tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos;
5.1.4. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu;
5.1.5. aizstāvēt savu viedokli.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. maksāt biedru naudu ziedojumu veidā brīvprātīgi biedram pieņemamā apmērā un termiņā.
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4. piedalīties Biedrības darbības propagandā un popularizēšanā.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības atbalstītāju tiesības un pienākumi.

6.1. Par Biedrības atbalstītāju var kļūt fiziska persona, kas atbalsta Biedrības mērķus un uzdevumus.
6.2. Biedrības atbalstītāju tiesības:
6.2.1. padomdevēja tiesības visos jautājumos;
6.2.2. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos.
6.3. Biedrības atbalstītāju pienākumi:
6.3.1. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
6.3.2. piedalīties Biedrības darbības propagandā un popularizēšanā;
6.3.3. veikt Biedrības atbalstītāju iemaksas brīvprātīgi pieņemamā apmērā un termiņā.

7.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

7.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

8.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

8.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
8.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri.Biedrības biedrs var piedalīties Biedru sapulcē arī ar pārstāvju starpniecību.
8.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi piecos gados – ne vēlāk kā līdz 31.martam. Biedru sapulci sasauc valde, nosakot to kā biedru sapulci vai pārstāvju sapulci. Izvēloties pārstāvju sapulces formu, valde nosaka sapulces pārstāvības normu un pārstāvju izvirzīšanas kārtību.
8.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
8.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram Biedrības biedram uz viņa norādīto e-pasta adresi uzaicinājumu vai arī rakstisku uzaicinājumu.
8.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vai ir pārstāvēta vairāk nekā puse no biedriem.
8.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
8.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

9.nodaļa. Izpildinstitūcija.

9.1 Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kuru ievēl biedru sapulce uz pieciem
gadiem.
9.2. Valde sastāv no pieciem valdes locekļiem.
9.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu, kā arī valdes priekšsēdētāja vietnieku, kurš pilda valdes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā.
9.4. Biedru sapulce valdes locekļu vēlēšanās ievēl arī divus valdes locekļa amata kandidātus. Valde, saņemot paziņojumu no valdes locekļa par amata atstāšanu pirms pilnvaru termiņa beigām, lemj par valdes locekļa amata kandidāta uzaicināšanu ieņemt valdes locekļa amatu uz atlikušo pilnvaru termiņu. Ja pirmais valdes locekļa amata kandidāts amata pienākumus pildīt neuzņemas, valde uzaicina otro valdes locekļa amata kandidātu. Ja amata pienākumus neuzņemas pildīt neviens no ievēlētajiem kandidātiem, valde sasauc biedru sapulci statūtos un likumā noteiktajā kārtībā.
9.5. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk, kā vienu reizi trijos mēnešos. Valde organizē ikgadējas biedru konferences, kurās atskaitās arī revīzijas komisija.
9.6. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
9.7. Valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi, pārējie valdes locekļi - katrs kopīgi ar vēl vienu valdes locekli.
9.8. Valde var noteikt atlīdzību valdes priekšsēdētājam par pienākumu pildīšanu atbilstoši viņa pienākumu apjomam un Biedrības finansiālajam stāvoklim.
9.9. Valdes loceklis var prasīt tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viņa pienākumu izpildes gaitā.

10.nodaļa. Revīzijas komisija.

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija, kuru ievēl biedru sapulce uz pieciem gadiem
10.2. Revīzijas komisija par biedrības finansiālo un saimniecisko darbību veic kontroli katru gadu un atskaitās biedru sapulcē un ikgadējās konferencēs.
10.3. Revīzijas komisijas locekļi no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju, kurš organizē komisijas darbu.
10.4. Revīzijas komisijas loceklis nevar būt Biedrības valdes loceklis.
10.5. Revīzijas komisija:
10.5.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
10.5.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
10.5.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
10.5.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
10.6. Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās visi revīzijas komisijas locekļi.
10.7. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
10.8. Revīzijas komisija veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
10.9. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.

11.nodaļa. Maksājumi Biedrībai.

11.1. Biedrības biedri maksā:
11.1.1. biedru naudu ziedojumu veidā brīvprātīgi, biedram pieņemamā apmērā un termiņā.
11.1.2. Svītrots 07.02.2015.
11.2. Svītrots 07.02.2015.
11.3. Svītrots 07.02.2015.
11.4. Biedrības dibinātāji, biedri un atbalstītāji var sniegt ziedojumus Biedrībai pēc saviem ieskatiem un atbilstoši normatīvajiem aktiem;
11.5. goda biedri nemaksā biedru naudu un atbalstītāju iemaksas.