LBFA priekšlikumi Farmaceitiskās aprūpes likumprojektam 2009.gada 25.martā

25.03.2009.

1.pantā papildus iekļaut:
aptiekas filiāle– ir aptiekas struktūrvienība, kas darbojas kā patstāvīga struktūrvienība ārpus pilsētas.

1.panta 3. punktu izteikt šādā redakcijā:
3) farmaceita prakse – Komercreģistrā ierakstīts komersants (izņemot publiskās
apgrozības akciju sabiedrību), kura darbības mērķis ir farmaceitiskās aprūpes sniegšanas organizēšana un kura kapitāla daļas (akcijas) vai cita veida īpašumtiesības tiešā veidā pieder farmaceitiem un farmaceita asistentiem, kā arī šajā likumā noteiktajā gadījumā – augstskolas farmācijas studiju programmas studentiem;


1.panta 13.punktu izteikt šādā redakcijā:
13) prakses farmaceits – ir farmaceita prakses īpašnieks un vadītājs;

1.pantā papildus iekļaut:
prakses dalībnieks - ir farmaceits vai farmaceita asistents, kurš ir prakses kopīpašnieks, bet nav vadītājs;

Papildus iekļaut šādus pantus:
2.pants. Personai, kura nav farmaceits, nedrīkst piederēt aptieka un tā nedrīkst vadīt aptieku.
3.pants. Prakses farmaceits ir tiesīgs saņemt licences līdz četrām aptiekām (un neierobežotu skaitu filiāļu).
4.pants. Licence ir spēkā tikai attiecībā uz tiem farmaceitiem, kuriem tā izsniegta, un tikai attiecībā uz tām aptiekas telpām, kas ir norādītas licencē.

16.panta 2.punktu izteikt šādā redakcijā:
2) neslimo ar psihisku slimību, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarību un personas, kuras nav atzītas par rīcībnespējīgām;
17.pantu izteikt šādā redakcijā:
1) Prakses farmaceits dibina farmaceita praksi kā individuālo komersantu vai kapitālsabiedrību, kuras daļas pieder tikai farmaceitiem un farmaceita asistentiem, kā arī šā panta otrajā daļā noteiktajā gadījumā – augstskolas farmācijas studiju programmas studentam, kas beidz studijas piecu gadu laikā.

2) Jebkāda veida dalība aptiekas darbībā līgumsabiedrības vai dalības līguma formā, kurā aizdevuma, kas piešķirts atļaujas īpašniekam - farmaceitam, vai aktīvu, kuri tam tika sniegti jebkādā veidā, atmaksāšana ir atkarīga no aptiekas apgrozījuma vai peļņas un īpaši nomas līgumiem, kuru summa ir atkarīga no gūtā apgrozījuma vai peļņas, ir prettiesiska.

3) Licence mantošanas ceļā nepāriet, bet mirušā aptiekas īpašnieka mantiniekiem – pārdzīvojušajam laulātajam, lejupējiem, augšupējiem, brāļiem un māsām, ja viņi ir farmaceiti vai farmaceita palīgs, kā arī ja tie ir farmācijas studenti, kas studijas var beigt 5 (piecu) gadu laikā, ir priekšroka, neatkarīgi no vecuma, saņemt aptiekas licenci. Ja minēto mantinieku starpā nav ne farmaceita, ne farmaceita palīga, ne arī farmācijas studenta, tad 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā, bet, ja starp mantiniekiem ir bērni, ne vecāki par 18 (astoņpadsmit) gadiem, tad 3 (trīs) gadu laikā pēc aptiekas īpašnieka nāves aptieka jāpārdod citam farmaceitam, kuram tiek dota priekšroka saņemt aptiekas licenci vai tā ir jālikvidē.
4) Par farmaceita nāvi mantiniekiem jāziņo kompetentajai iestādei - Zāļu valsts aģentūrai, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no farmaceita nāves dienas.
5) Prakses farmaceits un prakses dalībnieki tiek norādīti licencē. Prakses farmaceits licencē tiek norādīts pirmais. Prakses farmaceits un prakses dalībnieki var būt iekļauti ne vairāk kā četrās licencēs. Mainoties prakses farmaceitam un/vai prakses dalībniekiem, licence tiek pārreģistrēta.
18.panta 2.punktu izteikt šādā redakcijā:
2) Licence dod tiesības organizēt farmaceitiskās aprūpes sniegšanu līdz četrām aptiekām un neierobežotā skaitā aptiekas filiāļu, kas norādītas licences pielikumā.

Attiecībā uz Pārejas noteikumu 7.pantu, ierosinām rast iespēju lauku aptiekas vadīt farmaceita asistentam neierobežotu laiku, iesaldējot esošo situāciju, pretējā gadījumā laukos šīs aptiekas varētu beigt pastāvēt.

Papildus ierosinām rast mehānismu, kā aptiekai būtu jānodrošina zāļu gatavošana, jo tā ir būtiska farmaceitiskās aprūpes sastāvdaļa.


Atgriezties pie visiem jaunumiem