LBFA biedru sapulce 2010

04.11.2010.

2010.gada 11. decembrī Viesnīcā „Rīga”, Aspazijas - 22, Rīga, semināru zālē (1.stāvā)


LBFA Biedru sapulces DIENAS KĀRTĪBA

10.00 - 10.30 Biedru sapulces dalībnieku reģistrācija.
10.30 - 10.35 Biedru sapulces atklāšana.
10.35 - 11.00 Viesu uzrunas.
11.00 - 11.10 Mandātu komisijas ziņojums.
11.10 - 11.20 Dienas kārtības un reglamenta apstiprināšana; sapulces vadītāja ievēlēšana; sekretāra(protokolista) ievēlēšana; balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
11.20 - 11.40 LBFA valdes atskaites ziņojums.
11.40 - 11.50 LBFA revīzijas komisijas ziņojums.
11.50 - 12.00 LBFA Statūtu grozījumi.
12.00 - 12.10 LBFA valdes un revīzijas kandidātu izvirzīšana.
12.10 - 12.40 Debates.
12.40 - 12.50 Vēlēšanu rezultātu paziņošana.
13.00 - Biedru sapulces slēgšana.

Apstiprināts valdes sēdē 2010.gada 03.novembrī.

LBFA valde

Statūtu grozījumus skatīt zemāk.

Jūsu ierašanās sapulcē ir ļoti nepieciešama.
Gan ierašanās, gan neierašanās gadījumā,lūdzu zvanīt pa telefonu 29422533 Dzintra

Informācijai !
1. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
2. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.


Projekts LBFA Statūtu grozījumi (11.12.2010.) apstiprināti valdes sēdē 2009.03.11

Vecā redakcijaJaunā redakcija
4.1.Par Biedrības biedriem var kļūt:4.1.Par Biedrības biedriem var kļūt:
4.1.1. 4.1.1. neatkarīgo aptieku farmaceiti un farmaceitu asistenti, ja saņemtas rekomendācijas no Biedrības biedriem. 4.1.1. farmaceiti un farmaceita asistenti,kas atbalsta Biedrības mērķus un uzdevumus.
4.1.2. 4.1.2.aptieku farmaceiti un farmaceita asistenti un nozarē nestrādājošie farmaceiti,kas atbalsta Biedrības mēkķus un uzdevumus. 4.1.2. Farmācijas fakultāšu studenti un medicīnas koledžu Farmācijas nodaļu audzēkņi,kas atbalsta Biedrības mērķus un uzdevumus.
. 4.1.3. nozarē nestrādājošie farmaceiti,kas atbalsta Biedrības mērķus un uzdevumus.
. 4.8. Par Biedrības goda biedriem var kļūt personas, kam ir lieli nopelni farmācijā un kas veicinājuši biedrības mērķu īstenošanu.
4.8.1.goda biedriem ir padomdevēja tiesības visos jautājumus un tie var piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos.
4.8.2.goda biedri ar savu aktīvu līdzdalību atbalsta Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.
4.8.3.goda biedri piedalās Biedrības propagandā un popularizēšanā.
4.8.5. goda biedrus uzņem biedru sapulce ar balsu vairākumu.
. 11.4.goda biedri nemaksā iestāšanās naudu, biedru naudu un atbalstītāju iemaksas.


Atgriezties pie visiem jaunumiem