Biedru sapulces pieņemtie lēmumi

12.12.2009.

Pateicamies biedriem, kuri ieradās uz sapulci š.g.12.decembrī !
Sapulces gaitā tika sniegts valdes ziņojums par padarītajiem un turpmāk veicamajiem darbiem. Nākamais gads ir ļoti atbildīgs un svarīgs mūsu biedrībai, jāveicina biedru piesaiste organizācijā un jāaizstāv biedrības viedoklis par īpašumtiesībām farmaceitiem .
Mēs paļaujamiem uz savu biedru aktīvu darbību un palīdzību biedrības uzdevumu izpildē. Pārliecību par to, ko darām! Ticību tam, ka varam!


LBFA jaunievēlētā valde ( 12.12.2009.)
Haralds Ņeverževskis
Dzintra Lūsiņa
Valda Ozoliņa
Vita Krūmiņa
Jurģis Siliņš

Valdes kandidāti:
Aiga Zariņa
Antra Liepiņa

LBFA revīzijas komisija: (12.12.2009.)
Agnese Alksne
Dace Šteina
Maiga Liepiņa

LBFA Statūtu grozījumi (12.12.2009.)

Vecā redakcijaJaunā redakcija
4.1.Par Biedrības biedriem var kļūt:4.1.Par Biedrības biedriem var kļūt:
4.1.1. neatkarīgo aptieku īpašnieki-farmaceiti,kuru īpašumā nav vairāk par četrām aptiekām un kuru aptieku darbība nav atkarīga no trešo personu rīcības. 4.1.1.svītrot!
4.1.2. neatkarīgo aptieku farmaceiti un farmaceitu asistenti,ja saņemtas rekomendācijas no Biedrības biedriem. 4.1.2.aptieku farmaceiti, farmaceita asistenti un nozarē nestrādājošie farmaceiti, kas atbalsta Biedrības mērķus un uzdevumus.
4.1.3.nozarē nestrādājošie farmaceiti,kas atbalsta Biedrības mērķus un uzdevumus,ja saņemtas rekomendācijas no Biedrības biedriem. 4.1.3. svītrot!
4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pietiecēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā,taču ­ ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.Uz valdes sēdi,kurā izskata pieteicēja lūgumu,ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. 4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pietiecēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā,taču ­ ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu,ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam divu nedēļu no tā pieņemšanas brīža.
6.1.Par Biedrības atbalstītāju var kļūt,ja saņemtas rekomendācijas no Biedrības biedriem. 6.1.Par Biedrības atbalstītāju var kļūt fiziska persona,kas atbalsta Biedrības mērķus un uzdevumus.
9.5. Valdes sēdes tiek sasauktas vienu reizi mēnesī. 9.5.Valdes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības ,bet ne retāk ,kā vienu reizi trijos mēnešos.
11.1.2. biedru naudu vienu reizi mēnesī. 11.1.2. biedru naudu jebkurā termiņā vai reizi gadā par visu gadu kalendārā gada laikā.


Atgriezties pie visiem jaunumiem