Statūtu grozījumi (projekts)

23.11.2009.

Sagatavoti sekojoši priekšlikumi sapulcei 2009.gada 12.decembrī:


Tagadējā redakcijaJaunā redakcija
4.1.Par Biedrības biedriem var kļūt:4.1.Par Biedrības biedriem var kļūt:
4.1.1. neatkarīgo aptieku īpašnieki-farmaceiti,kuru īpašumā nav vairāk par četrām aptiekām un kuru aptieku darbība nav atkarīga no trešo personu rīcības. 4.1.1.svītrot!
4.1.2. neatkarīgo aptieku farmaceiti un farmaceitu asistenti,ja saņemtas rekomendācijas no Biedrības biedriem. 4.1.2.aptieku farmaceiti un farmaceita asistenti.
4.1.3.nozarē nestrādājošie farmaceiti,kas atbalsta Biedrības mērķus un uzdevumus,ja saņemtas rekomendācijas no Biedrības biedriem. 4.1.3. nozarē nestrādājošie farmaceiti,kas atbalsta Biedrības mērķus un uzdevumus.
4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pietiecēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā,taču ­ ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.Uz valdes sēdi,kurā izskata pieteicēja lūgumu,ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. 4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pietiecēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā,taču ­ ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu,ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam divu nedēļu no tā pieņemšanas brīža.
6.1.Par Biedrības atbalstītāju var kļūt,ja saņemtas rekomendācijas no Biedrības biedriem. 6.1.Par Biedrības atbalstītāju var kļūt,kas atbalsta Biedrības mērķus un uzdevumus.
9.5. Valdes sēdes tiek sasauktas vienu reizi mēnesī. 9.5.Valdes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības ,bet ne retāk ,kā vienu reizi trijos mēnešos.
11.1.2. biedru naudu vienu reizi mēnesī. 11.1.2. biedru naudu vienu reizi mēnesī vai vienu reizi gadā par visu gadu.

Lūdzam sniedziet savus priekšlikumus!

Atgriezties pie visiem jaunumiem